SCHURTER_Logo_white.eps
Menu openMenu Close
WyszukajWyszukajWyszukajWyszukaj
Czego szukasz?

REACH - Prawodawstwo chemiczne w UE

Ustawa ta obowiązuje od 2007 roku

REACH - Unijne prawodawstwo chemiczne

„REACH” to system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń dotyczących chemikaliów w UE.

Definicja

Od 1 czerwca 2007 r. obowiązuje w UE nowe prawo dotyczące chemikaliów o nr 1907/2006. Jest to system rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczeń dotyczących chemikaliów, w skrócie „REACH”.

REACH zawiera następujące zasady:

1. Od 1 czerwca 2008 r. producenci substancji, importerzy substancji oraz importerzy mieszanin i/lub półproduktów tych substancji do Wspólnoty Europejskiej (UE) są zobowiązani do ich rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECChA). Dotyczy to substancji produkowanych lub importowanych w ilości większej niż 1 tona/rok oraz wszystkich, które nie są zwolnione z rejestracji.

2. Dostawcy substancji i preparatów muszą udostępniać swoim klientom rozszerzoną kartę charakterystyki MSDS (material safety data sheet) lub kartę odnośnie bezpieczeństwa ich użytkowania.

3. W celu ułatwienia bezpiecznego stosowania, dostawcy i importerzy produktów zawierających w masie więcej niż 0,1% substancji znajdującej się na „liście kandydackiej” (Candidate List ECha) muszą na żądanie przekazać odpowiednie informacje – co najmniej nazwę substancji – użytkownikom profesjonalnym, jak i klientom. Jeżeli ilość substancji zawartej w tych produktach przekracza 1 tonę/rok, należy przekazać informację do Europejskiej Agencji Chemikaliów.

4. Od 1 czerwca 2008 r użytkownicy chemikaliów (substancji i preparatów), tzw. dalsi użytkownicy (DU), mają dodatkowe obowiązki wynikające z REACH, tak długo jak dostępne są MSDS. Dalsi użytkownicy mogą wspierać producentów, dostarczając przydatnych informacji do celów rejestracji substancji i preparatów.

Regulacja ta wpływa na cały łańcuch dostaw w branży elektronicznej. Podczas gdy substancje i preparaty chemiczne muszą być rejestrowane przez producentów i importerów, wszystkie inne zaangażowane strony mają obowiązek dostarczania dodatkowych informacji swoim klientom.

Strategia

SCHURTER zajmował się REACH i jego konsekwencjami od 2007 roku. Jako dalszy użytkownik, SCHURTER produkuje i sprzedaje wyłącznie produkty niechemiczne. Ponadto żadne substancje nie są uwalniane w normalnych i racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania. W związku z tym firma SCHURTER nie rejestruje żadnych substancji ani preparatów. Ponadto firma SCHURTER nie jest zobowiązana na mocy rozporządzenia REACH do dostarczania kart charakterystyki materiałów ani kart informacji o bezpieczeństwie w swoich produktach.

„Lista kandydatów” jest aktualizowana co 6 miesięcy. Obecnie zawiera łącznie 235 substancje, które ECHA sklasyfikowała jako krytyczne. REACH nie zabrania stosowania tych substancji, ale wymaga od producentów udostępniania informacji o ich stosowaniu. Jeśli produkt firmy SCHURTER zawiera jedną z tych substancji w stężeniu przekraczającym 0,1% wagowo, firma SCHURTER przekazuje swoim klientom informacje dotyczące zawartych substancji i warunków użytkowania.

SCHURTER stale ocenia we współpracy ze swoimi dostawcami, czy produkty SCHURTER zawierają substancje wymienione na „liście kandydatów”. Oprócz dostarczania informacji związanych z substancjami, firma SCHURTER stara się zastąpić te substancje mniej krytycznymi alternatywami.

Stan obecny

„Lista kandydatów” została ostatnio zaktualizowana w czerwiec 2023 r. i zawiera 235 substancje sklasyfikowane jako krytyczne. Zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy, nasze produkty nie zawierają substancji w ilości większej niż 0,1% wagowo, które znajdują się na „liście kandydackiej”. Wyjątkiem jest użycie ołowiu, CAS 7439-92-1. Substancja jest regulowana dyrektywą RoHS od 2006 r., a teraz znalazła się na liście SVHC.

Kontakt

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia, skontaktuj się z naszym Zespołem ds. Zarządzania Substancjami lub naszym regionalnym przedstawicielem.

ScrollToTop
ShareUdostępnij na LinkedIn
Skopiuj link
Wyślij e-mailem
ShareSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CloseZostaniesz przeniesiony na adres strony wybranego kraju. W ten sposób opuścisz stronę główną SCHURTER.
Jeśli chcesz odwiedzić stronę wybranego kraju, kliknij poniższy przycisk:
Jeśli chcesz pozostać na globalnej stronie internetowej SCHURTER, kliknij poniższy przycisk:www.schurter.com
Uwaga: Twoje preferencje dotyczące kraju w globalnej witrynie SCHURTER zostały zapisane.